4201 بازدید
  3 نفر

  ریل تایم الکتروفورز

  پیچیدگی و زمانبربودن فرایندهای پستPCR جهت مشاهده نتایج بدست آمده همواره از مشکلات و چالشهای محققین بوده است. دنا ژن تجهیز با در نظر گرفتن این مشکلات اقدام به طراحی نوع خاصی از سیستم های الکتروفورز نموده که کاملا دقیق، امن و به لحاظ قیمتی کاملا به صرفه است. ریل تایم الکتروفورز ساخت دنا ژن تجهیز به محققین کمک میکند به صورت آنی و لحظه ای به بررسی نتایج حاصل از کار خود بپردازند. قیمت کاملا رقابتی و سایر ویژگی های منحصربه فرد آن، این دستگاه را به یک مدل کاملا جذاب و پرفروش تبدیل کرده است.
  ران نمودن ژل آگارز به منظور جداسازی محصول ،PCRمشاهده اثر آنزیمهای محدودالاثر، بررسـی انـواع مختلـف قطعات اسید نوکلئیک، بررسی نتایج حاصل از کلونینگ و نیز جداسازی انواع مختلف قطعات با کیفیت بالا صورت میگیرد.
  www.denagene.com


   • پروین کریمی بیش از یک ماه

    عالی بود;

   • سعید نصرتی سی سخت بیش از یک ماه

    👍❤;