198 بازدید
1 نفر

خودکشی در متروی تهران

لطفا اگر مشکلات روحی و قلبی
دارین تماشا نکنید.