126 بازدید
    1 نفر

    خودکشی در متروی تهران

    لطفا اگر مشکلات روحی و قلبی
    دارین تماشا نکنید.