91 بازدید
0 نفر

برنامه طلوع

مصاحبه با مدیریت شرکت گسترش طراحان نقش الماس، جناب آقای علی معارفی در ویژه برنامه طلوع شبکه چهار از ایده تا راه اندازی استارتاپ قدرتمند آی نوتی از چالش ها تا موفقیت همه از زبان مدیرعامل محترم گسترش طراحان نقش الماس