48 بازدید
0 نفر

فیلم های آموزشی در حوزه دقت و تمرکز

فیلمی در مورد حافظه فعال دیداری و شنیداری و بازی های حافظه فعال و نقص دقت و تمرکز در کودکان

بیش از یک ماه ●آموزشی