33 بازدید
    0 نفر

    تحولی در بودن

    مربی , مدرس , نویسنده و محقق دکتر شهرام ابوطالبی چهره و زبان بدن مدرس رمزواژه های یونگ مدرس سفر قهرمانی یونگ مدرس مهارت های زندگی ارتباط موثر و موفق ذهن ثروت ساز قهرمان زندگی خودت باش کاپیتان کشتی زندگیم بودم هستم و خواهم بود