49 بازدید
  0 نفر

  چهار پنجره 1

  چهار پنجره
  کودک درون
  دکتر شهرام ابوطالبی
  مربی , مدرس , محقق , نویسنده
  مدرس رمزواژه های یونگ
  مدرس سفر قهرمانی یونگ
  مدرس مهارت های زندگی
  مربی کودک درون
  ارتباط موثر و موفق
  دکتر شهرام ابوطالبی