39 بازدید
    0 نفر

    مصاحبه با خبرگزاری آخرین خبر

    یاسین هدایتی فر در این مصاحبه که با خبرگزاری بزرگ (آخرین خبر) دارد ، به بیان اهمیت هوش مالی می پردازد و نقش آن را در آینده باز می کند. هوش مالی علم بدست آوردن پول، بزرگ کردن پول، محافظت از پول و انتقال آن به نسل های آینده است

    بیش از یک ماه ●آموزشی