20 بازدید
    0 نفر

    توضیحات جراحی لاپاروسکوپی توسط خانم دکتر بتول دانش بدی

    انواع جراحی هایی که توسط لاپاروسکوپی در بیمارستان پارسیان توسط خانم دکتر بتول دانش بدی انجام می شود.