46 بازدید
0 نفر

روز جدایی

روزی که از تو جدا شم روز مرگ خنده هامه

بیش از یک ماه ●سایر