80 بازدید
0 نفر

خانم دکتر عاطفه فتاحی متخصص روانشناسی و مشاوره

ارائه و انجام کلیه خدمات روانشناسی مشاوره در دفتر سلامت روان بیمارستان پارسیان

بیش از یک ماه ●معرفی اشخاص