17 بازدید
    0 نفر

    دارو لچسیس

    لچسیس دارویی است که از مار سمی به همین نام تهیه میشود
    کاربرد این دارو در هومیوپاتی بسیار زیاد است

    بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت