22 بازدید
    0 نفر

    تأثیر نماز بر ژن ها

    نماز از مهمترین واجبات و تکالیفی است که بر گردن انسان نهاده شده است و بر هر فرد مسلمان واجب است

    4 هفته پیش ●سایر