138 بازدید
0 نفر

تأثیر نماز بر ژن ها

نماز از مهمترین واجبات و تکالیفی است که بر گردن انسان نهاده شده است و بر هر فرد مسلمان واجب است

بیش از یک ماه ●سایر