12 بازدید
    0 نفر

    کراتین مو

    ماندگاری کراتین در حالت عادی بین 3تا 6ماهه بستگی به مواد صافی داره.مواد
    مورد استفاده ما بین ماه 9تا یکسال ماندگاری داره