25 بازدید
    0 نفر

    کاردرمانی جسمی

    بدست آوردن توانایی راه رفتن در مراجع میوپاتی در کلینیک کاردرمانی خانه سبز نازی آباد.
    درمانگر ‌:آقای پرویز رحیم پور

    بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت