89 بازدید
0 نفر

کاردرمانی جسمی

بدست آوردن توانایی راه رفتن در مراجع میوپاتی در کلینیک کاردرمانی خانه سبز نازی آباد.
درمانگر ‌:آقای پرویز رحیم پور

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت