52 بازدید
0 نفر

پرس پا ۴۸۰kg

در غیر ممکن هم یه ممکن وجود داره