9 بازدید
    0 نفر

    پرس پا ۴۸۰kg

    در غیر ممکن هم یه ممکن وجود داره