9 بازدید
    0 نفر

    Joel Osteen

    🎥 - خواسته شما در راه است
    خداوند یا از "ایمانتان" حیرت زده می‌شود یا از "ناباوری‌تان"