48 بازدید
0 نفر

Joel Osteen

🎥 - خواسته شما در راه است
خداوند یا از "ایمانتان" حیرت زده می‌شود یا از "ناباوری‌تان"

بیش از یک ماه ●سایر ●سایر