8 بازدید
    0 نفر

    آشنایی با دارو کراستوم

    این دارو از گاز ناشی از سوختن چوب یا ذغال متصاعد میشود که به آن قطران یا تار نیز میگویند.
    این یکی از سمی ترین مواد موجود در طبیعت است.

    بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت