64 بازدید
0 نفر

میهمانان اتریشی سرای جهانگرد

پختن نان سنتی در اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد
میهمانان به تماشای پخت نان سنتی پرداختند.
بوم گردی در یزد