14 بازدید
    0 نفر

    کلاس بدنسازی مخصوص کودکان

    از جمله کلاس های مکمل اسکیت نمایشی کلاس های بدنسازی متناسب با سن کودکان است که شامل جلسات آمادگی جسمانی، کششی و انعطافی،سرعت و چابکی .میباشد