47 بازدید
0 نفر

حرکات گروهی

از زیبایی های رشته اسکیت نمایشی حرکات خلاقانه توسط خود بچه هاست.