8 بازدید
    0 نفر

    حرکات گروهی

    از زیبایی های رشته اسکیت نمایشی حرکات خلاقانه توسط خود بچه هاست.