35 بازدید
    3 نفر

    اگه دنبال رسیدن به ارزوهات هستی فقط خودت رو باید باور کنی بخدا که لیاقتش رو داری

    موفقیت شما در گرو باورهای شماست