333 بازدید
1 نفر

مذاب ریزی

آزمایش ریختن مذاب روی ترقه و درآب