51 بازدید
0 نفر

فیلم تعویض سنسور اکسیژن

این فیلم نحوه تعویض سنسور اکسیژن را به خوبی به شما نشان میدهد.

بیش از یک ماه ●آموزشی