66 بازدید
0 نفر

فیلم آموزش

این فیلم نحوه تعویض سنسور اکسیژن را به شما نشان میدهد.

بیش از یک ماه ●آموزشی