22 بازدید
    0 نفر

    فیلم آموزش

    این فیلم نحوه تعویض سنسور اکسیژن را به شما نشان میدهد.

    بیش از یک ماه ●آموزشی