25 بازدید
0 نفر

تکنیک جدید جهت تخلیه کیسهای سیمان از کامیون

راه کار جدید وحرفی جهت تخلیه کیسهای سیمان از کامیون