24 بازدید
  0 نفر

  انگیزشی

  ما دو انتخاب در زندگی داریم
  اطمینان داشته باشیم که خداوند قادر است
  نگران باشیم و انتظار بدترین هارا داشته باشیم

  بیش از یک ماه ●آموزشی