94 بازدید
0 نفر

بخشی از همایش بزرگ آینوتی در اصفهان

همایش بزرگ شرکت آینوتی با همکاری شورای شهر وشهرداری بهارستان استان اصفهان