26 بازدید
    0 نفر

    بخشی از همایش بزرگ آینوتی در اصفهان

    همایش بزرگ شرکت آینوتی با همکاری شورای شهر وشهرداری بهارستان استان اصفهان