50 بازدید
0 نفر

آموزش مجازی شنیون

فیلم کامل آموزش مدل شماره یک در ۱۴۷ دقیقه
فیلم کامل آموزش مدل شماره دو در ۹۹ دقیقه
فیلم کامل آموزش مدل شماره سه در ۱۴۲ دقیقه
فیلم کامل آموزش مدل شماره چهار در ۲۴۴ دقیقه
فیلم کامل آموزش مدل شماره پنج در ۱۵۲ دقیقه
فیلم کامل آموزش مدل شماره شش در ۱۴۸ دقیقه
فیلم کامل آموزش مدل شماره هفت در ۲۰۰ دقیقه
با توضیحات کامل و معرفی تمامی تکنیک ها
مدرس: نفیسه شهشهانی
با یک جلسه رفع اشکال رایگان
هزینه ارسال : رایگان