100 بازدید
0 نفر

روانی

واقعا به این بچه چی باید گفت؟😲