61 بازدید
0 نفر

بهترین گل

گل برتر فصل ۹۸_۹۹ تهران که توسط حسن جبارزاده بازیکن مقاومت تهران به ثمر رسید
گل ۵۰ متری