49 بازدید
2 نفر

انگیزشی

برای رسیدن به هدفت باید بهاشو بدی
هیچ وقت تسلیم نشو

بیش از یک ماه ●آموزشی

    • احسان فکوری بنام بیش از یک ماه

      باید در جای ،،،،،،،،،،درست ،،،،،خودت قرار بگیری برای همین اذیت میشی چون در جایگاه خودت قرار نداری......;

    • احسان فکوری بنام بیش از یک ماه

      برای زحمتهایی که کشیدی و رنجهایی که بردی و بابت همه فشارهای محسوس و نامحسوس...........خودتو اذیت نکن،خودتو نباز....بلکه شکرگذاری کن ،چون میخان بگن حداقل با خیلیا متفاوتی..........خوب فکر کن...........;