123 بازدید
3 نفر

مدیر عامل شرکت

صحبت های آقای علی معارفی مدیر عامل شرکت بزرگ بین المللی کسترش طراحان نقش الماس(آینوتی)