24 بازدید
0 نفر

پروژه کلنگ زنی دور برگردان حبیبوند

تشکر آقای تاتار فرماندار قصر شیرین از افرادی که در افتتاح پروژه کلنگ زنی دور برگردان حبیبوند زحمت کشیدند به عنوان یکی از ساکنین روستای حبیبوند.
جمعه 10 آبان 98

بیش از یک ماه ●سایر