25 بازدید
0 نفر

قطر

هیات عالیرتبه سیاسی -اقتصادی و
میزبانی مفصل نخست وزیر قطر