48 بازدید
0 نفر

قهرمانی شن سا ۱۳۸۴

شن سا پیروزی و قهرمانی را بنام خود ساخته