19 بازدید
1 نفر

فقر و بیچارگی

ببینید بی فکری در جوانی عاقبتش در پیری