35 بازدید
0 نفر

دیزل ژنراتور کمنز

عملیات پایانی و راه اندازی فاز ۱۴ عسلویه کنگان

بیش از یک ماه ●سایر