21 بازدید
0 نفر

همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران و سوریه

این نشست با مجوز رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و با حمایت سازمانها و نهادهای اقتصادی مختلف در هتل پارس مشهد در آبانماه ۹۸ برگزار شد