17 بازدید
    0 نفر

    انجام بده!

    دست بکش از هر آنچه که باعث کندی،سختی،تنبلی،بی احساسی، بی انرژی بودن تو میشود فقط و فقط انجام بده