126 بازدید
0 نفر

انجام بده!

دست بکش از هر آنچه که باعث کندی،سختی،تنبلی،بی احساسی، بی انرژی بودن تو میشود فقط و فقط انجام بده