24 بازدید
0 نفر

مشتری کیست

بابک مروانی مشاور فروش و متخصص آموزش فروش
تعریف مشتری و تفاوت مشتری در فروشهای کوچک و فروشهای بزرگ و سازمانی