24 بازدید
0 نفر

دراز نشست

دراز نشست و درگیر کردن کل عضلات در یک حرکت و در عین حال با کنترل منفی و مثبت