316 بازدید
1 نفر

در روسیه سه پدیده وجود دارد که ذهن نمیتواندمغایر با قوانین شناخته شده طبیعت باشد

سوم:گرانش منفی زمین.هر چیزی که به زمین جذب نمی شود بلکه آنرا بیرون میکشد