32 بازدید
    0 نفر

    در روسیه سه پدیده وجود دارد که ذهن نمیتواندمغایر با قوانین شناخته شده طبیعت باشد

    اول :آبی ک سنگهای سنگین حمل را میکند.وقتی ک سنگی پرتاب میکنید در آب فرو نمیرود بلکه روی آب شناور میماند

    یک هفته پیش ●سایر ●سایر