30 بازدید
0 نفر

آموزش بازاریابی پیشرفته_5

آمیخته های بازاریابی و پرداختن به کیفیت خدمات یا محصولات در جهت ارائه به مشتری