64 بازدید
0 نفر

پرواز روح از دید علم

آیا علم پرواز روح را اثبات میکند؟ چگونه و چه راه هایی برای آن ارائه میدهد؟