15 بازدید
0 نفر

دریافت مدرک

مراسم دریافت تندیس کارآفرین برتر از کنگره بین المللی کسب و کار هوشمند

بیش از یک ماه ●معرفی اشخاص