24 بازدید
0 نفر

تست شکستن سنگ

شکستن 250 عدد سنگ در 18 ثانیه