10 بازدید
0 نفر

شبیه سازی کوره دمشی(Blast Furnace)

شبیه سازی و مطالعه پارامتریک کوره دمشی(Blast Furnace)
برای حذف ناخالصی ها از فلز و تولید فلزات صنعتی