12 بازدید
0 نفر

حضور عادل فردوسی پور در کتاب باز

گفتگوی فوق العاده عادل فردوسی پور در کتاب باز ...
مرد ببنظیری که ماه هاست دوشنبه شب ها نیست و طرفدارانش دل تنگی شون رو با همین گفتگو هاش برطرف میکنن