13 بازدید
1 نفر

دیوانه باش!

سعی نکن همیشه مرتب باشی
سعی نکن خودتو عاقل نشوت بدی
دیوانگی کن
ادم های دیوانه خلق میکنند
هیچ چیزی خلق نمیشه با عادی بودن
نرمال نباش
متفاوت باش!


    • محمد نجفی نیری 2 هفته پیش

      خوب بود آموزنده;